REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU JOBBAY

I
Informacje ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Usługodawca – Jobbay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000375617, NIP 1010004371.
  2. Portal – internetowy system informatyczny dostępny dla Usługobiorców pod adresem http://jobbay.pl/ w celu udostępnienia aktualnych ofert pracy, materiałów edukacyjnych, umożliwiający założenie indywidualnego konta Użytkownika. To profesjonalny portal dla pracowników i pracodawców.
  3. System Informatyczny – oprogramowanie oraz urządzenia informatyczne przetwarzające, analizujące oraz przechowujące dane osobowe Użytkowników.
  4. Użytkownik – Kandydat lub Pracodawca korzystający z Portalu na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą.
  5. Pracodawca – podmiot poszukujący osób zainteresowanych zamieszczoną na Portalu ofertą pracy, który zaakceptował niniejszy Regulamin i na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi.
  6. Kandydat – osoba fizyczna, korzystająca z Portalu w celu uzyskania kontaktu z potencjalnym Pracodawcą.
  7. Konto – indywidualne konto Użytkownika – stworzone w procesie rejestracji po podaniu przez niego podstawowych danych osobowych lub o firmie umożliwiające mu korzystanie z Portalu.
  8. Konto Kandydata – konto w Portalu, w którym Kandydat zapisuje swoje dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Konto może być wykorzystywane do aplikowania na konkretną Ofertę.
  9. Konto Pracodawcy – konto w Portalu, w którym Pracodawca zapisuje swoje dane oraz w którym umieszcza ogłoszenia z Ofertami.
  10. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin.
  11. Oferty – udostępnione za pośrednictwem Portalu oferty pracy.
  12. Aplikacja – ogół danych osobowych i informacji, przesyłanych przez Kandydata do Pracodawcy, który zlecił zamieszczenie Oferty za pośrednictwem Portalu, mogących obejmować między innymi: curriculum vitae (CV), list motywacyjny oraz dane osobowe Kandydata;
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z Portalu w zakresie jej funkcjonalności zlokalizowanej pod adresem: http://jobbay.pl/usługi/regulamin.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu zgodnie z jego postanowieniami.

II
Funkcjonalności

Usługodawca zapewnia za pośrednictwem Portalu następujące funkcjonalności:
 1. Korzystanie z Portalu przez Pracodawcę za pośrednictwem Konta, udostępnienie na Portalu Oferty,
 2. Korzystanie z Portalu przez Kandydata za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji (z ograniczonym dostępem do funkcjonalności Portalu) i umożliwienie Kandydatom wyboru co najmniej jednej z Ofert;
 3. umożliwienia Użytkownikom zarządzania ich danymi po zarejestrowaniu się w Portalu;
 4. umożliwia zarejestrowanemu Kandydatowi na wpisywanie wybranych danych dotyczących edukacji, przebiegu kariery zawodowej itp. Te informacje mogą być wykorzystywane do składania Aplikacji na konkretne Oferty;
 5. umożliwia Kandydatom korzystanie z opcji „Ulubione” w ramach której może obserwować wybrane Oferty,
 6. umożliwia Kandydatom korzystanie z opcji „Twoje CV” w ramach którego może dodawać oraz edytować swoje CV w celu przyszłego wykorzystania przy Ofercie.
 7. umożliwia zarejestrowanemu Pracodawcy zapisywanie oraz edycję swoich danych, a także przeglądanie dodanych Ofert w wersji roboczej, jak i wygasłych (nieaktywnych).

III
Warunki korzystania i wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Portalu jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji i zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Link do strony, na której możliwa jest rejestracja, jest przesyłany Użytkownikowi na udostępniony wcześniej adres e-mail. Użytkownik dokonując rejestracji wypełnia formularz podając imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.
 2. Użytkownikiem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadjąca osobowości prawnej lub osoba prawna.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa.
 4. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla Kandydata, a dla Pracodawcy odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od wykorzystywanych funkcji.
 5. Zatwierdzenie danych rejestracyjnych, a w dalszej kolejności identyfikacja Użytkownika następuje za pomocą loginu i hasła zdefiniowanego przez Użytkownika nadawanego w czasie rejestracji. Użytkownik jest obowiązany zachować login i hasło w tajemnicy, a razie podejrzenia, że dane te zostały ujawnione osobie nieuprawnionej, powinien zmienić hasło.
 6. Korzystanie z Portalu jest możliwe w każdym miejscu, w którym Użytkownik ma możliwość połączenia z siecią Internet. Usługa dostarczana jest przy wykorzystaniu wyłącznie komputera. Korzystanie z niektórych funkcjonalności nie jest możliwe za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak tablety i telefony komórkowe.
 7. Do korzystania z Portalu wymagane są standardowe urządzenia wraz z własnym oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies.
 8. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej po zalogowaniu się.
 9. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu, jednak Użytkownik nie ma względem Usługodawcy żadnych roszczeń związanych z jej nieprawidłowym funkcjonowaniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych powyżej, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
 10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Portalu. W tym celu powinien zalogować się na Konto Użytkownika i wybrać w ustawieniach opcję „Usuń konto” lub przesłać stosowną wiadomość na adres e-mail: kontakt@jobbay.pl.
 11. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Użytkownika w sprawie rezygnacji z korzystania Portalu, Usługodawca zablokuje konto Użytkownika uniemożliwiając mu korzystanie z Portalu.
 12. Usługodawca zablokuje konto Użytkownika uniemożliwiając mu korzystanie z Portalu w przypadku, gdy Użytkownik będzie korzystał z niej w sposób niezgody z postanowieniami Regulaminu lub niezgodnie z przepisami prawa. Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika w formie wiadomości e-mail.

IV
Uwagi na temat funkcjonowania serwisu

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@jobbay.pl lub poczta tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga podjęcia niestandardowych działań i dokonania szczególnych wyjaśnień lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

V
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Jobbay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000375617, NIP 1010004371.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Patrycja Pukmiel, e-mail: iod@e-btb.pl
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na Portalu, w tym do rejestracji Użytkownika. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie Użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez Użytkownika z przekierowania do tej strony. Dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO. Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania Konta na Portalu dla celów realizacji jej funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem. Po usunięciu Konta dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług).
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na Portalu.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług na Portalu (np. obsługa IT, hosting). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z Usługodawcą, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług), klientom/ kontrahentom. W związku z hostingiem Platformy Szkoleniowej na serwerach Usługodawca powierzył dane osobowe Użytkowników właścicielowi serwerów na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach dopasowania posiadanych kwalifikacji lub lokalizacji do proponowanej Pani/Panu Oferty oraz poprzez elektroniczne metody rekrutacji.
 13. Pliki cookies to dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.

VI
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym informacja o zmianie będzie wysyłana na adres e-mail Użytkownika. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie http://jobbay.pl/.
 2. Dla wszelkich spraw wynikających z niniejszego Regulaminu i korzystania z Portalu, właściwe są przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)