Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Jobbay.pl

Definicje wykorzystane w Regulaminie

Jobbay.pl
– system informatyczny, udostępniany drogą elektroniczną będący marką Usługodawcy. System Informatyczny – oprogramowanie oraz urządzenia informatyczne przetwarzające, analizujące oraz przechowujące dane osobowe Usługobiorców.
Usługodawca
– Firma Jobbay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 8; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375617; posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 101-00-04-371.
Usługobiorca
– osoba fizyczna bądź firma korzystająca z serwisu Jobbay.pl drogą elektroniczną. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin.
Aplikacja
– zdefiniowany przez Usługodawcę w Systemie Informatycznym Jobbay.pl proces wprowadzania danych osobowych wymaganych do świadczenia Usługi.
Rejestracja
– proces polegający na podaniu poprawnego adresu e-mail umożliwiającego Systemowi Informatycznemu Jobbay.pl wygenerowanie hasła dostępu do Usług.
Regulamin
– niniejszy Regulamin.
 

Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Systemu Informatycznego Jobbay.pl

Rozpoczęcie i zakonczenie swiadczenia usług

 1. Świadczenie Usług rozpoczyna się w momencie przeprowadzenia przez Usługobiorcę poprawnego procesu rejestracji w Systemie Informatycznym Jobbay.pl oraz poprawnym wypełnieniu Aplikacji.
 2. Usługobiorca podając w Aplikacji dane oświadcza, iż są one zgodne z prawdą, nie naruszają praw osób trzecich i są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce.
 3. Usługobiorca uzyskuje dostęp do swojej Aplikacji za pomocą danych wskazanych w przez siebie i wygenerowanych przez System Informatyczny Jobbay.pl w procesie Rejestracji.
 4. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy dostępu do Systemu Informatycznego Jobbay.pl, jeśli wprowadzone dane są sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub sprzecznych z interesami Usługodawcy.
 5. Usługodawca może odmówić Usługobiorcy dostępu do Systemu Informatycznego Jobbay.pl bez podania przyczyny. Decyzja odmowy dostępu do Systemu Informatycznego Jobbay.pl jest ostateczna.
 6. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którakolwiek ze stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Za wypowiedzenie umowy uważane jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  • umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu

Warunki świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług w Systemie Informatycznym Jobbay.pl:
  • połączenie z siecią Internet
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub Opera w wersji 8.0 lub wyższej. Przeglądarka musi obsługiwać JavaScript oraz akceptować pliki Cookie.
 2. Usługodawca Systemu Informatycznego Jobbay.pl informuje, iż korzystanie z Usług drogą elektroniczną może wiązać się z powszechnym ryzykiem korzystania z Usług realizowanych przez Internet.
 3. Za szkody powstałe podczas korzystania z Systemu Informatycznego Jobbay.pl Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców

 1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • czasowych przerw w świadczeniu Usług spowodowanych problemami technicznymi oraz przerwami konserwacyjnymi.
  • wysyłania na adres e-mail Usługobiorcy informacji handlowych i technicznych.
  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne i pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie jak i również treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub interesem Usługodawcy.
  • zaprzestania świadczenia Usługi i usunięcia konta Usługobiorcy w razie nie przestrzegania Regulaminu przez Usługobiorcę.
  • Usługobiorca ma prawo wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Usługodawcę na zasadach dobrowolności.
  • W przypadku organizacji konkursów, Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin akceptuje jednocześnie regulamin konkursu. Usługobiorca zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o trwaniu konkursu na stronach Systemu Informatycznego Jobbay.pl Nagroda może zostać odebrana tylko i wyłącznie przy pełnej akceptacji regulaminu konkursu.

Płatnosci

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców są nieodpłatne, z wyłączeniem Usług, które Usługodawca określił jako odpłatne.
 2. Zasady odpłatności ustalane są przez Usługodawcę i opisane na stronie Jobbay.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenie nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wprowadzeniu nowych warunków z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku Usług wcześniej świadczonych w sposób nieodpłatny Usługobiorca dokonuje wyboru dotyczącego dalszego korzystania z Usługi. W wypadku braku zainteresowania ze strony Usługobiorcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi  po upływie 7 dni od poinformowania o odpłatności.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca dokonując rejestracji i wypełniając Aplikację w Systemie Informatycznym Jobbay.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie oraz przechowywanie jego danych do celów świadczenia Usług oraz celów administracyjnych i statystycznych wynikających z przeznaczenia Systemu Informatycznego Jobbay.pl
 2. Usługodawca jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę. Dane te są w stopniu szczególnym chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom w ramach bazy CV lub złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne – administratorem danych osobowych Usługobiorcy staję się pracodawca, odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.
 4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być udostępniane przez Usługodawcę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Usługodawcy w szczególności : spółce Instore Solutions Services Polska Sp. z o.o., Invent Sp. z o.o. oraz Perspecto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Przekazane dane będą służyć do celów reklamowych, badań rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców, z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany zaczynają obowiązywać wraz z dniem ich publikacji w Systemie Informatycznym Jobbay.pl.
 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Rejestracja Usługobiorcy w Systemie Informatycznym Jobbay.pl jest jednoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.